Język Migowy

Nauka języka migowego

Przedstawiamy poziomy nauczania języka migowego wraz z umiejętnościami jakie powinna posiadać osoba, po ukończeniu danego poziomu. Nauczanie języka migowego zostało podzielone na polski język migowy (PJM) oraz system językowo-migowy (SJM).

 

  POLSKI JĘZYK MIGOWY (PJM)

Poziom

Umiejętności

elementarny

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w  którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

średnio-zaawansowany

 

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się płynnie i  spontanicznie z rodzimym użytkownikiem danego języka.

zaawansowany

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane wypowiedzi.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, formułując bardziej złożone wypowiedzi.

 

 SYSTEM JĘZYKOWO – MIGOWY (SJM)

Poziom

Umiejętności

elementarny

KSS1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie umie posługiwać się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Formułuje nieskomplikowane wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych .

średnio-zaawansowany

KSS2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi nawiązać kontakt komunikacyjny z rodzimym użytkownikiem języka formułując jasne, przejrzyste wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych.

zaawansowany

KSS2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi nawiązać praktyczny kontakt  z rodzimym użytkownikiem języka formułując jasne, dobrze rozbudowane, szczegółowe wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych.