Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń do zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego.

 Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Rada jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 Do zakresu działania Rady należy:

  1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
  2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
  3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
  4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

W skład Rady wchodzi, między innymi, dziewięciu przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń znających polski język migowy, system językowo-migowy lub sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych lub zajmująca się zawodowo tą problematyką (art. 20).

 Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • oświadczenie kandydata o znajomości polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub zajmowaniu się zawodowo tą problematyką;
  • oświadczenie kandydata o znajomości języka polskiego
  •  informację o kandydacie w zakresie uzasadniającym udział w składzie Rady.

Przy wyborze kandydatów minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie miał na względzie zakres działania i charakter działalności Rady. W celu realizacji przepisów ustawy w zakresie wyboru Przewodniczącego Rady uwzględniony będzie udział w Radzie osób uprawnionych, znających polski język migowy i język polski.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, aby umożliwić mu wzięcie udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Członkom Rady oraz ich tłumaczom-przewodnikom przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z realizacją zadań Rady, na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 Zwrot kosztów podróży przysługuje tylko w przypadku obecności członka Rady na posiedzeniu.

 Zwrot kosztów podróży przysługuje odpowiednio tłumaczom-przewodnikom członków Rady, pod warunkiem świadczenia usługi na posiedzeniu Rady.

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00-513 Warszawa w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze (decyduje data wpływu), z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do PRJM 2017”.

Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Polskiej Rady Języka Migowego - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

W przypadku dokonywania zgłaszania przez podmiot do tego uprawniony więcej niż jednego kandydata prosimy o nadsyłanie osobnych zgłoszeń.

Treść ogłoszenia wraz z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ