POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY INFORMUJE

21 kwietnia  2018 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:

 

- egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2

- egzaminy sprawdzające dla tłumaczy języka migowego T1, T2

- egzaminy poprawkowe

 

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04. 03. 2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl

 

Certyfikat N – 3 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA

Certyfikat T1 – 3 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA

Certyfikat T2 – 4 sprawdziany: ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE; WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

 

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578.

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej) należy przesłać w formie papierowej.

 

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

 

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

 

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

 

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: cejm@pzg.org.pl